Taloudellinen kaltoinkohtelu

Taloudellisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan ikääntyneen rahojen tai muun omaisuuden (kuten tavaroiden, osakkeiden, asunnon, lääkkeiden) käyttöä, myymistä tai hävittämistä ilman hänen lupaansa. Taloudellista kaltoinkohtelua on monenlaista, kuten rahan tai omaisuuden anastamista, haltuunottoa tai väärinkäyttöä ilman ikääntyneen lupaa. Ikääntynyt henkilö voidaan pakottaa, painostaa, kiristää tai harhauttaa myymään tai luovuttamaan omaisuuttaan, laatimaan valtakirja omaisuuden hoitamiseksi tai allekirjoittamaan testamentti vastoin omaa etua. Myös painostamista antamaan ennakkoperintö, laina tai lahja esiintyy.

Taloudellisesta hyväksikäytöstä on kyse, mikäli ikääntyneen henkilön hyväntahtoisuutta, avun tarvetta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviointikykyä käytetään hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi. Ikääntynyttä saatetaan kiristää esimerkiksi väkivallanteoilla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä uhkailemalla.

Suurin riski joutua taloudellisen hyväksikäytön uhriksi on niillä, jotka tarvitsevat apua raha-asioidensa hoitamisessa tai jotka eivät ole koskaan hoitaneet niitä itsenäisesti. Myös henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut vamman tai sairauden vuoksi ovat erityisessä riskiryhmässä. Hyväuskoisuus sekä riippuvuus muista lisäävät myös riskiä.

Taloudellisissa petosrikoksissa tekijöinä on sekä lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, että tuntemattomia. Taloudelliseen kaltoinkohteluun kuten muihinkin väkivallan muotoihin liittyy paljon häpeää. Ikääntynyt saattaa pyrkiä suojelemaan tekijää etenkin, jos on kyse sukulaisesta tai läheisestä. Taloudellista kaltoinkohtelua ei aina mielletä tai ymmärretä kaltoinkohteluksi. Myös hoidollinen, taloudellinen tai emotionaalinen riippuvuus tekijästä sekä muistisairaudet tai psyykkiset oireet voivat estää rikoksen esiintuonnin ja selvittämisen. Joskus rikoksissa hyödynnetään asiakkaan toimintakyvyn heikkoutta, yksinäisyyttä ja yksinasumista.

Taloudellinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö voidaan jakaa kahteen pääluokkaan tekijän mukaan: